Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
4.9.2012 09:01:02

Vaše zpráva ze dne: 3.9.2012 17:48:29 v souboru obsahu zprávy: Stížnost proti níže uvedenému správnímu úkonu MZ ČR zde dne 17.8.2012 a opakovaná stížnost na nezaslaní rozhodnutí MZ ČR - viz závěr odůvodnění
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátordokumentu: MZDRX00HTIMM
Datum zaevidování: 4.9.2012 07:19:57


 Od: Rodina Dvořákových <rodinadvorakovych@gmail.com>
Datum: 3. září 2012 17:48
Předmět: Stížnost proti níže uvedenému správnímu úkonu MZ ČR zde dne 17.8.2012 a opakovaná stížnost na nezaslaní rozhodnutí MZ ČR - viz závěr odůvodnění
Komu: mzcr@mzcr.cz
Kopie: eu.brussels@embassy.mzv.cz, openroyalacademy@gmail.com

Ministr zdravotnictví Leoš Heger, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 Věc: Stížnost proti níže uvedenému správnímu úkonu MZ ČR zde dne 17.8.2012 a opakovaná stížnost na nezaslaní rozhodnutí MZ ČR – viz závěr odůvodnění Odůvodnění: Dne  6.8 2012  jsme podali na MZ ČR níže uvedenou žádost, kterou MZ ČR ryze účelově a nepravdivě zaměnilo za ohlašovací povinnost vůči Ministerstvu financí (celní správě). 

Dne 17. srpna 2012 MZ ČR v rozporu se směrnicí 98/34 ES rozhodlo MZ ČR bez čísla jednacího správního úkonu nevydat nám formuláře (technické předpisy) k pěstování léčivých odrůd Cannabis sativa odrůd Friedrich Nietzsche, a to ani na ploše do, ani na ploše nad 100m2 pěstitelské plochy na subjekt realizující osev a působí tak občanům, kteří jsou členy vědeckovýzkumného programu „Konopí je lék“ a členy či korespondenty Open Royal Academy nemalé ohrožení na jejich nezadatelných mezinárodně garantovaných právech, cti, důstojnosti atd a zamezuje realizovat vědecký výzkum a jeho produkty obchodovat, jak garantuje § 5, ods.5. zákona o návykových látkách.  Jak jsme MZ ČR opakovaně sdělili a panu ministrovi Leoši Hegerovi 26. července 2012 osobně podrobně vysvětlili zástupci Open Royal Academy, dne 12. července 2012 vydal evropský Soudní dvůr rozsudek ve věci C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), ve kterém zrušil monopol registrovaných odrůd a rozhodl o povolení občanům EU sázet a pěstovat i neregistrované a původní odrůdy. Pěstovat neregistrované odrůdy ostatně povoloval zákon o NL novelizací po vstupu do EU již od května 2004, ale pouze na ploše do 100 m/2 na občana a bez nutnosti hlášení úřadům, leč policie toto mezinárodními úmluvami a zákony garantované právo nectí a měří kvantitativní obsah THC v registrovaných i neregistrovaných odrůdách Cannabis sativa i po 10 dnu po odkvětu, jak určují jako nejzazší den měření THC evropské směrnice a věstník EU. 8 let tak Policie ČR se souhlasem MZ ČR zcela vědomě chrání drogové a farmaceutické mafie a porušuje zákony a zneuctívá občany. Jak uvádí právní analýza Parlamentního institutu z března 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/, je daný zákon neúčinný – neplatný, pokud nebyl notifikován dle směrnice 98/34 ES a zákon o návykových látkách dodnes notifikován nebyl. Jak jsme již uvedli, rozsudek Soudního dvora citovaný v právní analýze Parlamentního institutu můžeme ještě rozšířit o rozsudek ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert. Proti rozhodnutí MZ ČR nevydat nám požadované formuláře podáváme v řádném termínu stížnost. 

Sdělujeme, že dodnes neobdržel člen naší rodiny Dušan Dvořák rozhodnutí MZ ČR údajně odeslané v červnu 2012 právním oddělením MZ ČR s výrokem rozkladové komise ministra MZ ČR k rozkladu žádosti Dušana Dvořáka ze dne 13. června 2011, viz http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/rozklad-k-usneseni-mz-cr-ve-veci.html Toto rozhodnutí bylo podle vedoucího právního odboru MZ ČR adresováno na špatnou adresu Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, nikoliv na adresu trvalého bydliště žadatele Dušana Dvořáka, Tylova 2, 779 00 Olomouc, která byla v žádosti a opakovaných stížnostech na nevydání rozhodnutí rozkladové komise řádně uvedena. 

Dne 3.září 2012

S pozdravem

Od: Šebor Václav Mgr. <Vaclav.Sebor@mzcr.cz>
Datum: 17. srpna 2012 11:07
Předmět: źádost o zaslání formulářů
Komu:  <rodinadvorakovych@gmail.com>


Žadatelé:
Věc: Žádost o zaslání formulářů a metodických předpisů – dle zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím


            Dne 6.8. 2012 byla Ministerstvu zdravotnictví doručena vaše žádost (viz níže) o zaslání formulářů a metodických předpisů pro povolení pěstování léčivých odrůd Cannabis sativa registrovaných i neregistrovaných a původních odrůd Friedrich Nietzsche na ploše do 100 m2 a nad 100 m2 dle ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 167/1998 Sb.“), s % THC nad 0,3% THC.

Podle současné právní úpravy (zákon č. 167 /1998 Sb.) lze pěstovat konopí pouze za podmínky, že se jedná o konopí, které nemůže obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s  konopím za těmito účely.

Vámi uvedené ustanovení § 29 zákona č. 167/1998 Sb. se týká ohlašovací povinnosti osob pěstujících mák setý nebo konopí obsahující méně než 0,3 % látek ze skupiny  tetrahydrokanabinolů na ploše větší než 100 m2. Tato hlášení je třeba předat místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování. Podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb. Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 a způsob jeho vyplňování.
S pozdravem

                           VLASTIMIL SRŠEŇ


Ředitel odboru  komunikace s veřejností

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 972 166/ +420 224 972 600
 MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Věc: žádost dle zákona 106/1999 Sb.

Dnes 6. srpna 2012 jsme Vám se všemi potřebnými náležitostmi zaslali žádost/-ti k vydání formulářů pro pěstování konopí nad a do 100 m2.
Na rozdíl od dalších členů a korespondentů Open Royal Academy, například pana Ivana Chalaše, který analogickou žádost posílal později, nám však nebylo od MZ ČR paní Petrou Šoltysovou z Elektronické podatelny ministerstva odpovězeno, pod jakým číslem jednacím je věc vedena, i když jsme uvedli všechny potřebné údaje, které MZ ČR žádá pro elektronické podání.
Sdělte mi proto, jaká čísla jednací byla níže uvedeným žádostem členů naší rodiny Dvořákových přidělena, nebo zda naše žádosti vedete souhrnně pod jedním číslem jednacím.
Pokud byste se chtěli opět vymlouvat na nedoručitelnost naší žádosti emailem jen proto, že se jmenujeme Dvořákovi a víme dobře, jaké škody MZ ČR občanům i rozpočtu způsobilo, pro jistotu dokládám kopii odeslané žádosti emailem včetně všech potřebných identifikačních údajů
Děkuji

S pozdravem


 Od: Dvorakovi <rodinadvorakovych@gmail.com>
Datum: 6. srpna 2012 10:34
Předmět: źádost o zaslání formulářů
Komu: mzcr@mzcr.cz
Kopie: eu.brussels@embassy.mzv.cz, openroyalacademy@gmail.com, rodinadvorakovych@gmail.com

Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost o zaslání formulářů a metodických předpisů pro povolení pěstování Cannabis sativa registrovaných i neregistrovaných a původních odrůd Friedrich Nietzsche na ploše A) do 100 m/2 na občana a na ploše B) nad 100 m2/občana dle § 29 zákona o návykových látkách s % THC nad 0,3 % THC, pokud je vrcholík samičí odrůdy měřen Policií ČR více než 10 den odkvětu, jak určují  jako maximální den policejního i nepolicejního zemědělského měření THC v registrovaných odrůdách Cannabis sativa evropské směrnice, viz Úřední věstník Evropské unie - L 316/, strana 105 - 107, 2.12.2009.

Odůvodnění: Dne 12. července 2012 vydal evropský Soudní dvůr rozsudek ve věci C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), ve kterém zrušil monopol registrovaných odrůd a rozhodl o povolení občanům EU sázet a pěstovat i neregistrované a původní odrůdy. Pěstovat neregistrované odrůdy ostatně povoloval zákon o NL již od května 2004, ale pouze na ploše do 100 m/2 na občana a bez nutnosti hlášení úřadům. Jak uvádí právní analýza Parlamentního institutu z března 2012, viz http://pravnistat.blogspot.cz/, je daný zákon neúčinný – neplatný, pokud nebyl notifikován dle směrnice 98/34 ES. Rozsudek Soudního dvora citovaný v právní analýze Parlamentního institutu můžeme ještě rozšířit o rozsudek ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital, v posledních letech měl Soudní dvůr příležitost směrnici 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert.

Více o konopí a jeho užitku uvádím v žádosti Dušana a Radomíry Dvořákových na webu Open Royal Academy http://konopijelek.blogspot.cz v příspěvku z 29.července 2012 (http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/zadost-o-povoleni-pestovani-cannabis-s.html)

Žádám Vás laskavě o zaslání čísla jednacího, které bylo mé výše uvedené žádosti přiděleno. V případě zamítavého stanoviska MZ ČR předávám plná práva k vymáhání škod Open Royal Academy, IČ: 22749250, Tylova 2, 779 00 Olomouc pro mezinárodní AK Diag Human Cannabis.

6.srpna 2012

S pozdravem a přáním velmi pevného zdraví a stále a neutuchající a ničím nerušené pohody

Žadatel/-é, každý za sebe jako fyzické osoby pro žádost typu A (do 100m2) a typu B (nad 100m2):